Extrainsatt möte för Kunskapsförbundets direktion – nyfiken?

Egentligen borde allt vara lugnt, skolåret har startat, lärare och elever finns på plats. Men så är det nog inte. Drastiska minskningar i personalstyrkan gör sig kännbara först om ett tag. Pressen på lärarna med fler undervisningstimmar, fler elevgrupper och fler arbetsuppgifter är bevisligen större än tidigare. Hur länge professionens kämparglöd kan väga upp belastningen kommer vi att få veta längre fram under läsåret.

Den politiska ledningen, Kunskapsförbundets direktion, kan i vart fall inte luta sig tillbaka. På  fredag kallas till ett extrainsatt direktionsmöte. Knapphändig information präglar förbundets kallelser, denna gång mer än någonsin tidigare:

”Information om Kunskapsförbundet Västs ekonomiska situation

Med anledning av de ägarsamråd som ägde rum den 10 september kallas direktionen till ett extra sammanträde.”

Och så ett  ännu kortare förslag till beslut:

”Direktionen noterar informationen.”

Beslutsfattarna noterar. Noterar vad? Har det varit samråd eller har det återigen fattats beslut på ägarsamrådet? Om ja, av vem? Sist fick vi veta av direktionens presidium att beslut hade fattats men att direktionens deltagare i ägarsamrådet inte varit delaktiga i beslutsfattandet.

Hur ska jag förbereda mig inför fredagens möte? Bäst att läsa på en gång till vad som gäller! Jag återger ”läxan för dagen” nedan – sedan får jag återkomma efter mötet på fredag.

Men först protokollet från senaste ägarsamrådet 2015-06-24, där det bl a bestämdes den ovan nämnda träffen 2015-09-10.

Och här delar av vårt regelverk, alla paragrafer där ordet ägarsamråd förekommer.

KONSORTIALAVTAL

  • 10 Ägarsamråd

I förbundsordningens 6, 11 och 12 §§ finns föreskrifter om ägarsamråd.

Av 6 § i förbundsordningen följer att ägarsamråd ska ske inför beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i Förbundet. Parterna är överens om att beslut i följande typ av ärenden alltid ska anses vara av större vikt i Förbundet:

  • Fastställande av budgetram
  • Betydande förändring av utbudspunkt
  • Tecknande av samarbetsavtal om tillhandahållande av utbildning
  • Remissyttranden, även innefattande yttranden avseende friskoleetableringar
  • Tillsättande och entledigande av förbundschef

Parterna är överens om att även frågor som är av betydelse för Parternas samhällsutveckling ska föranleda ägarsamråd, i förekommande fall.

  • 11 Förvaltningsorganisation m.m.

Parterna är överens om att Förbundet, utöver egna resurser, av effektivitets-och kostnadsskäl, i första hand ska utnyttja Parternas gemensamma resurser när det gäller administrativa stödfunktioner i sin verksamhet.

Parterna är överens om att det i särskild ordning ska läggas fast riktlinjer för till vem av Parterna som Förbundet ska vända sig vid behov av tjänster avseende administrativa stödfunktioner.

Ersättningen för av Part utförda tjänster ska motsvara faktisk kostnad (självkostnad). Parterna ska i samverkan utarbeta kalkylmallar för beräkning av självkostnader.

Parterna är överens om att kontinuerligt följa upp och utvärdera hanteringen av i denna bestämmelse aktuella frågor inom ramen för ägarsamrådet (§ 12 i förbundsordningen).

Förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst

  • 6 Förbundsdirektionen

Direktionen ska bestå av fjorton (14) ledamöter och fjorton (14) ersättare, varav Trollhättans stad ska utse sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare och Vänersborgs kommun ska utse sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.

Endast den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i den förbundsmedlem som utser ledamoten eller ersättaren, får väljas.  Mandattiden är fyra år från och med 1 januari året efter det år då val ägt rum till kommunfullmäktige i förbundsmedlemmarna. När val av ledamöter och ersättare sker för första gången ska det avse tiden från förbundets bildande till och med den 31 december 2012, det som i tecknat konsortialavtal benämns som ”Övergångsperioden”. Under denna första mandatperiod ska direktionen bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare, varav Trollhättans stad ska utse två (2) ledamöter och två (2) ersättare och Vänersborgs kommun ska utse två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Till ledamöter och ersättare i direktionen under denna period ska i första hand respektive kommuns kommunstyrelses presidium väljas. När val av ledamöter och ersättare sker för perioden därefter, ska det avse tiden från den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2014 och direktionen ska då väljas i enlighet med denna paragrafs första stycke.

Efter sådan förändring av förbundsmedlems kommunfullmäktiges sammansättning som avses i 4 kap. 7 § kommunallagen, ska förbundsmedlemmen på nytt utse ledamöter och ersättare till direktionen.

Respektive kommunfullmäktige utser ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande. Ordföranden ska utses bland de ledamöter som representerar Trollhättans kommun, vice ordförande ska utses bland de ledamöter som representerar Vänersborgs kommun och 2:e vice ordförande utses varannan mandatperiod av Vänersborgs respektive Trollhättans kommuner med start att Vänersborgs kommun utser 2:e vice ordförande.

Utöver ledamot av direktionen äger varje förbundsmedlem anhängiggöra ärenden i direktionen genom framställan av förbundsmedlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Direktionens presidium representerar förbundet vid konferenser, sammanträden och i andra officiella sammanhang, såvida inte direktionen i särskilda fall bestämmer något annat.

Direktionen ska, inför beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i förbundet, hänskjuta ärendet till ägarsamråd (se § 12). Ett ärende ska alltid hänskjutas till ägarsamråd när minst fem (5) av direktionens ledamöter så begär.  Direktionen ska efter godkännande från förbundsmedlemmarna anta en finanspolicy för förbundets verksamhet.

Förbundsmedlemmarna ska fastställa ett reglemente för direktionens arbete.

  • 11 Upprättande av budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet

Preliminär budgetram avseende det kommande budgetåret fastställs i ägarsamråd under april månad. Slutgiltig budgetram fastställs i ägarsamrådet (enligt § 12) senast den 30 augusti.

Detaljbudget för förbundet ska fastställas av direktionen senast den 30 september året före budgetåret.

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och dess ekonomi under budgetåret samt en plan för ekonomin under de två nästkommande åren. I samband med att budgeten fastställs ska direktionen även, enligt grunderna i § 10, bestämma storleken på de bidrag som förbundsmedlemmarna ska erlägga till förbundet. Kostnadsfördelningen i budget avseende gymnasieverksamhet mellan förbundsmedlemmarna är preliminär och justeras efter de principer som gäller enligt § 10, då befolkningsuppgifterna är kända.

Det sammanträde vid vilket direktionen fastställer budget (detaljbudget) för förbundet ska vara offentligt. Tid och plats för sammanträdet ska kungöras på sätt som anges i § 8, senast en vecka i förväg.

  • 12 Förbundsmedlemmarnas insyn och kontroll samt ägarsamråd

Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser utövar förbundsmedlemmarnas uppsiktsansvar.  Kommunstyrelsernas presidier utgör forum för ägarsamråd.

Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser har rätt att begära in uppgifter, upplysningar och yttranden från förbundet.

Direktionen är skyldig att iaktta sådana direktiv och riktlinjer som förbundsmedlemmarna gemensamt beslutar att anta för förbundets verksamhet.

Av § 6 följer att direktionen under vissa förutsättningar är skyldig att hänskjuta ett ärende till ägarsamråd. Direktionen får endast om synnerlig brådska föreligger verkställa beslut som är föremål för behandling i ägarsamrådet.

Förbundsmedlemmarnas representanter i forumet för ägarsamråd avgör om visst ärende ska föras upp till behandling i förbundsmedlemmarnas kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

Ägarsamråd ska genomföras minst två gånger per år.

Reglemente Kunskapsförbundet Väst

Samråd  23 §

Direktionen ska, i enlighet med vad som följer av förbundsordning, konsortialavtal mellan förbundsmedlemmarna samt eventuella andra för direktionen bindande direktiv och anvisningar, samråda med förbundsmedlemmarnas forum för ägarsamråd. I detta syfte får direktionen inför samråd, från förbundsmedlemmarnas styrelser och nämnder samt tjänstemän, inhämta de yttranden och upplysningar som behövs för att direktionen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Förbundsmedlemmarna har även rätt att inhämta yttranden och upplysningar från direktionen.

Går det så går det ….

Har det undgått någon att det har uppstått en polemik kring Kunskapsförbundets framtida utveckling? Ett större antal lärare fortsätter inte när höstterminen startar, det saknas helt enkelt pengar och enda för stunden möjliga åtgärden var att säga upp personal.

Kunskapsförbundet direktion är sammansatt av ledamöter från Trollhättan och Vänersborg. Uppdraget är att ordna utbildning av bästa kvalitet för ungdomar och vuxna. De första tre åren sedan starten i januari 2013 hamnade förbundet i rejäla underskott. Det finns förklaringar som alla är överens om. Tre gånger har medlemskommunerna tillskjutit ansenliga belopp, men först efteråt i samband med bokslutsarbetet och för innevarande år med ett utlovat tilläggsbelopp.

Nu förbereds verksamheten för 2016 och budskapet från kommunledningarna var glasklart: Inte ett öre extra, rätta er efter det ni har fått. Varpå förbundets direktion samlade sig kring diverse förslag av tuffaste art: programsammanslagningar, personalminskning och begränsning till endast tre skollokaler istället för fem som idag används.

Men nu började cirkusen – ägarsamrådet, där kommunledningarna i form av tre kommunalråd från vardera kommunen ”bestämmer”, underkände direktionens förslag. Protokollet från samrådet visar tydligt vad som hände.

”Svarte Petter”-spelet är i gång, direktionen får veta att deras arbete inte duger. Istället utlovas lösningar till hösten. Med andra ord, våra S-märkta ordföranden från båda kommunerna kommer att uppträda som räddare i nöden, det hela kommer inte att bli helt så mörkt som direktionen var på väg att göra det.

Vad skönt – och samtidigt: Det urgamla tricket i repris. Vad billigt!

Själv kan jag inte sitta still och nöja mig med åskådarrollen. Det är alldeles för viktiga frågor som behöver lösas bättre och långsiktigt. Det gäller mängder av årskullar ungdomsstuderande framöver som behöver en gymnasieutbildning som duger, det gäller hundratals vuxna varje år som på olika sätt behöver en god utbildning för att komma vidare i livet.

Jag börjar med två motioner, jag går den parlamentariska vägen. Får se om jag kan få gehör i kommunfullmäktige i Vänersborg, men förhoppningarna är inte så stora. Sedan september 2014 ligger en motion som gäller vuxenutbildningen, ingen har hittills velat hantera motionen. Den andra motionen lämnar jag i Kunskapsförbundet, där vet jag att det finns flera ledamöter som kommer att vilja bifalla mitt yrkande. Fast å andra sidan är det inte majoritetens ledamöter.

Majoriteten förresten, Marie Dahlin talar om majoriteten i Vänersborg. En sådan finns inte, socialdemokraterna får visserligen C och MP med på skutan i alla väder, men det räcker inte till, varken i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd. Men nu har det ändrat sig, Sverigedemokraterna har flera gånger på avgörande sätt bifallit kommunledningens minoritetsstyre. Och Marie Dahlin verkar tacka och ta emot, hon tycks inte längre tveka att tala om majoriteten i Vänersborg. Jag trodde inte att detta var möjligt!

Förresten: ”Går det så går det!” utropade Marie Dahlin med ett leende när kommunfullmäktiges ordförande för andra gången uppmanade henne att hålla sig till reglerna som gäller för alla …

En reservation som vill tala klartext

Jag bekymrar mig för den lokala politiken. Jag ser att vi saknar styrfart, att vi saknar ledning, att vi börjar ett högt spel med snabba repliker som står i skarp kontrast till snigelfarten i beslutsärenden.

Hade i tisdags en bra men också jobbig dag med Kunskapskapsförbundet Väst, sedan en bra kväll med planavdelningen vid en invånardialog ute på Onsjö. Tills kommunalrådet Marie Dahlin kom med ett sådant typiskt spontant svar på en fråga som bara hon kan producera.

Onsdag på kommunstyrelsen var det värre. Befann mig i motvind för det mesta. Förlorade samtliga omröstningar. Tre reservationer, här den första, gäller anvisningar för det fortsatta arbete med budgeten för 2016.

Läst – men har du förstått?

Som politiker på kommunal nivå ”sitter” man inte bara i nämnder och styrelser, det gäller att vara förberedd, att vara vaken och vaksam och att efterarbeta underlaget när klubbslaget avslutar ett sammanträde. Låt mig illustrera.

29 januari socialnämnden – förvaltningen presenterade underlaget för bokslutet 2014. Totalt minus 11,6 mkr för socialnämnden. Men bakom summan gömmer sig en mängd större och mindre underskott och även ett stort antal varierande överskott. Socialtjänstens verksamhet följer verkligheten mer än ett budgetbeslut som tas ett halvt år innan ”året 2014” kommer igång. Alla vet att det är så, ändå är det av intresse att i bokslutet redovisa detaljerna. Varför blev det inte så som det såg ut på skrivbordet? I förvaltningens text står bl a: Individ- och familjeomsorg: Verksamheten redovisade ett överskott på 5,9 Mkr. Barn och familjestöd redovisade överskott på 3,1 Mkr vilket främst beror på minskade personalkostnader på grund av vakanser och stor personalomsättning under året.”

I klartext: Det saknades socialsekreterare på en av våra mest pressade avdelningar, det fanns inte tillräckligt många sökande för de tjänster som blev lediga på ”barn och familjestöd” när personalen inte längre orkade utan gav upp och sökte sig till andra arbetsuppgifter. Alarmklockan ringer!

Jag begärde ordet och sade vid socialnämndens sammanträde att jag kommer att ”bevaka” hur denna uppgift om överskott hanteras framöver.

4 februari, mindre än en vecka senare, står på kommunstyrelsens ärendelista en kort information om kommunens bokslut. Ekonomichefen redovisar den totala bilden, utfall 20 mkr över budget vilket är dock 11 mkr mindre än 2013. Sedan kommer bilder på enskilda nämnder – större avvikelser rapporteras. På socialnämndens redovisas bl a att ”IFO” har haft överskott och därmed bidragit till att minska nämndens sammanlagda underskott. Punkt.

Jag begärde ordet och berättade för kommunstyrelsen om mitt löfte till socialnämnden och gav en kort beskrivning över hur ett ”ekonomiskt överskott” i själva verket kommer från en verksamhet som går på knä och som måste få hjälp att resa sig från ett ”underskott i socialtjänstens åtagande” gentemot våra barn och ungdomar.

Vi är femton ledamöter i kommunstyrelsen plus ett antal ersättare. Min fråga nu: ”Hört – men har ni förstått?”

Det kommer vi att se lite längre fram för nu börjar arbetet med att få fram ett budgetförslag för 2016. Som alltid sneglar man på utfallet från 2014 och”hur det ser ut att gå” i början av 2015, vårt löpande verksamhetsår.  10 februari träffas budgetberedningen (fem ledamöter från kommunstyrelsen) med presidierna från kommunens fyra stora nämnder under en hel arbetsdag. Nämndernas presidieledamöter finns nästan utan undantag också i kommunstyrelsen och temat för dagen är: ”Preliminär bokslut 2014, budget 2015 och budgetförutsättningar 2016 inklusive omvärldsanalys”.

Jag är inte med, men jag vill skicka med två länkar med lästips:

Larm om fortsatt fara för utsatta barn

Krisen i socialtjänsten måste vändas nu

Längre fram, 4 mars, finns budget 2016 igen på listan till kommunstyrelsen. Jag får väl se och berätta då hur förutsättningar för ”Barn- och familjestöd” ser ut.

Hög tid för öppna sammanträden

1 april förväntas kommunstyrelsen fatta ett beslut kring tillämpningsanvisningar för ett sedan länge beslutat regelverk som gör det möjligt för allmänheten att närvara vid nämndernas och styrelsens möten. Tänk att det äntligen ska bli som Vänsterpartiet föreslog i en motion i april 2012. Vissa frågor behöver helt enkelt mycket tid i Vänersborg.

2012 anade vi inte att tidpunkten att komma i mål skulle sammanfalla med Sverigedemokraternas intåg i alla våra kommunala nämnder. Det passar perfekt, för vem skulle tro på berättelser ”inifrån”. Alla äro vi jäviga, ingen säger sanningen om stackars SD som bara utsätts för förtal. Så ta också denna korta rapport från gårdagens möte i socialnämnden som en partsinlaga, det är ju bara en vänsterpartist som ger sin syn om hur mötet förlöpte.

Dagen delades mellan behandling av ärenden under förmiddagen och utbildning på eftermiddagen. Så här i början av mandatperioden har ju information och utbildning för den nya nämnden hög prioritet. Så just nu brukar alla ledamöter och ersättare finnas på plats, det är mycket man bara inte får missa. Även SD- ledamoten och hans ersättare fanns på plats i socialnämnden. Ledamoten, tillika gruppledare för SD, hade däremot missat att finnas med tidigare i veckan på kultur- och fritidsnämndens första möte under den nya perioden (måndag) och även på första mötet i Tvåstads Kunskapsförbund (tisdag) noterades hans frånvaro.

Under förmiddagen fick nämnden en redovisning kring bokslutshandlingen för 2014. Förvaltningschefen sammanfattade underlaget som ledamöterna hade fått en vecka tidigare. Det är brukligt att ledamöterna får ställa frågor, direkt under föredragningen eller i undantagsfall efteråt. Förenklat kan man säga att frågorna följer tre olika spår. För det mesta ställer enskilda ledamöter frågor där svaret bidrar till att alla i nämnden får en bättre insikt på en viss punkt. Någon gång förekommer det dock frågor där övriga ledamöter ”suckar” – frågan upplevs som irrelevant, svaren blir intet-sägande, ingenting i sak blir bättre belyst. ”Kunde du inte ställa frågan efteråt, om du nu måste ställa dina frågor ….?” Den tredje sortens frågor är jobbigast. ”Eftersom jag vet att …. vill jag fråga…” och när svaret sedan inte överensstämmer med frågeställararens syn på saken, kommer repliker ”från katedern”.

Jag nämnde att handlingar skickas ut i förväg, meningen är att ledamöterna skall kunna förbereda sig inför besluten, föredragningar skall endast sammanfatta det viktigaste och inleda beslutsgången. Och visst är det så att det märks hur tydligt som helst vem som har läst handlingarna och vem som inte har gjort det. Det märks på frågorna!

SD-gruppledaren ställde frågor, jag antecknade inte någon fråga som tillhör kategorin ”svaret hjälpte alla i nämnden till bättre insikt”. Mest var det av typen ”jag vill fråga dig så att du kan bekräfta att det jag påstår är korrekt …”. ”Vaddå, det framgår av handlingen?”, ”Jag kan väl ställa en fråga?” Och nästan varje svar blir inledning till en spontanreplik, till ett käbbel, inte en tanke att begära ordet på nytt, rakt på, ”jag vet, försök inte …”, ”nej, det där är fel …”, ”jag vet ju av egen erfarenhet att så här är det …”

Ersättaren i socialnämnden och tillika ordförande i SD i Vänersborg ville inte vara sämre, han hade också lärt sig hur man gör när man sitter i en nämnd omgiven av bara okunniga ledamöter från andra partier.

Vad gällde deras frågor? Ekonomi, kostnader, lokalkostnader, personalkostnader, statens bristande betalningsvilja, obalans i den kommunala budgeten, felaktiga prioriteringar, brist på resurser på vissa verksamheten på grund av den ohämmade accelererande resursslukande verksamheten kring invandrare.

Jag sade ju att jag är jävig och inte ger en rättvis beskrivning. SD-gruppledaren hade nämligen också andra inlägg, t ex kring temat att riktiga socialarbetare ska ha socionomutbildning, inte något substitut här inte. Så sade han, gruppledaren – och nämnden fick lära sig att han har den där socionomutbildningen.

Dålig stämning? Klart det blev. Ordföranden, S, ansträngde sig att bli tydligare och tydligare. En ledamot vägrade att besvara frågor som SD-gruppledaren ställde rakt över bordet till honom. Varpå ordföranden fick frågan av SD om det var tillåtet att vara nämndsledamot när man inte svarar på frågor från en annan ledamot. ”Ja, det är det.”

Beslutsomgången utan reservationer från SD som man tidigare hade annonserat om. Inte ens ett avvikande yrkande kom.  Det blev enhälliga beslut i ärenden som gällde boende för ensamkommande barn och överenskommelser med migrationsverket. Var det av insikt eller vad var detta plötsligt?

Själv hade jag en egen reservation i ett ärende som gäller kommunens långbänk, precis, just i frågan om öppna nämndssammanträden. Tänk om allmänheten får lov att vara på plats, då kan jag inte längre ljuga …

Kunskapsförbundet – nytt manskap ombord

27 januari möts Kunskapsförbundets direktion för första gången under den nya mandatperioden. Förbundet sjösattes 2013, den förra mandatperioden blev därför bara två år. Direktionen fattar beslut om utbildning för ungdomar i gymnasieåldern och för vuxna. Dit kom ledamöterna först alldeles i slutet av 2014, innan dess låg fokus helt på förbundets skrala ekonomiska förutsättningar.

Nu blir det alltså nystart eller ska man säga – rivstart. Efter förmiddagens presentationsrunda och en rad formella punkter på en mycket intetsägande dagordning deltar nämligen ledamöterna i Kunskapsförbundets ”Kvalitetsstämma” tillsammans med den undervisande personalen från alla skolenheter. Det är bra, det är rätt. Direktionens uppgift måste ju vara att följa upp och ge stöd på vägen till fortsatt nivåhöjning på alla våra utbildningar.

Presentationsrundan? Direktionens ledamöter och ersättare kommer till hälften från Trollhättan, till hälften från Vänersborg. Denna mandatperiod är ordförande (som alltid) från Trollhättan, även andra vice-ordförande (alternerande mellan kommunerna). Förste vice-ordförande kommer från Vänersborg, Kenneth Borgmalm, S. Medan Trollhättan valde att fortsätta med flera ledamöter från den gångna perioden, har Vänersborg endast två av fjorton representanter kvar sedan sist. Det är Bengt Rydholm, VFP, som var ersättare senast vilket han är även denna period. Det är jag själv, som var ersättare för James Bucci, V, och är nu ledamot för Vänsterpartiet (utan ersättare från det egna partiet). Vänersborgs ledamot i presidiet, Borgmalm, har gedigen erfarenhet från det politiska arbetet och borde vara rätt man att hålla styrfart i förbundets balansgång mellan egna beslut och den avgörande avhängigheten från välvilliga kommunalråd i två kommuner. Mer om detta längre fram dock, just nu avtecknar sig en möjlighet att direktionen kan få lite andrum och större arbetsro.

I övrigt, vilka är med från Vänersborg? Centerpartiet har ingen representant alls, samtliga fem ledamöter och ersättare för Socialdemokraterna är nya, så även Miljöpartiets ersättare. Folkpartiet och Moderaterna har var sin ledamot som konkurrerar om att vara yngst i församlingen, båda nya i direktionen.  Även ersättaren för M är ny i direktionen. Kristdemokraterna har bytt ut sin representant på ersättarbänken. Slutligen ”tillskottet” med ledamoten och ersättaren för Sverigedemokraterna. Det blir spännande att höra vilka ärenden SD kan vinkla åt det hållet, där man säger sig ”se problemen” och därför kunna ”erbjuda lösningar”.

Det är ju enormt mycket som direktionen får lov att förkovra sig med. Inte mindre än tre utbildningstillfällen planeras, 3 mars, 24 mars och 29 april. Och så kommer till hela tiden nya frågor. Här ett exempel: Regeringens proposition 2014/15:45 ”Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång”. Propositionen kom för en månad sedan till riksdagen, i veckan gick motionstiden ut. ”I princip” bör man kunna räkna med att propositionen får gehör: Alliansens motion vill ”förbättra” målsättningen och anvisningar, Vänsterpartiet står också bakom propositionen och föreslår förstärkning av möjligheten att ge utrymme för regelbunden studiehandledning på modersmål. Sverigedemokraternas motion är mycket kort och begränsar sig till frågan om vem som äger rätt eller inte rätt att falla under begreppet ”nyanländ”.  Det kommer nog inte dröja länge innan direktionen får höra ett lokalt eko på denna riksdagsmotion.

På tisdag är Kunskapsförbundets nya direktion i gång, fyra dagar senare avslutas första omgången av ansökningstiden för årets åk 9-elever. Visst vore det roligt att få höra att budskapet har gått fram. Kunskapsförbundets utbildningar är bra utbildningar, visionen är: ”En drömfabrik där alla växer och känner framtidslust.”

Utbildning, information, introduktion ….

Handlingarna till socialnämndens första sammanträde i den nya mandatperioden har kommit, först i digital form och sedan även på papper med vanliga posten. Så ska det inte vara i framtiden, då skall ledamöterna endast få ett mail med hänvisning till kommunens hemsida där (nästan) samtliga underlag finns tillgängliga för förtroendevalda och allmänhet. Utskick av sekretessbelagda handlingar sker dock fortfarande via posten, man har inte kommit fram till en annan säker lösning.

Just utbildning om tystnadsplikt och sekretessregler är också två punkter på nämndens första möte. I övrigt lämnas mycket information om hur nämndens arbete är tänkt att ske. Det finns en arbetsordning och en sammanställning över vilka arbetsuppgifter som åligger vem enligt delegeringsordningen. Nämndens övergripande beslut kring förvaltningens verksamhet följer årshjulet – det gäller tilldelningen av resurserna från kommunfullmäktige till nämnden, fördelning från nämnden till förvaltningens enheter, uppföljning genom regelbundna avrapporteringar och sedan bokslutshandlingar. Allt detta finns med på nämndens utbildningsplan under januari och februari, det blir således några heldagar framöver:

12 januari genomförande av val, utbildning i offentlighet och sekretess

22 januari heldag om avdelningarna omsorg om funktionshindrade respektive vård och omsorg

29 januari ordinarie nämnd förmiddag, eftermiddag utbildning om avdelningarna individ och familjeomsorg samt arbetsmarknads avdelningen

26 februari ordinarie nämnd, därefter information om administrativa avdelningen och genomgång av styrsystem, mål- och resursplan, mål och uppföljning m m

Vid första sammanträdet på måndag skall nya nämnden också välja ledamöter till socialutskottet. Det är utskottet som hanterar individärenden. Jag var ledamot i utskottet den gångna mandatperioden. Under alla mina 32 år som förtroendevald i kommunen har jag aldrig haft ett uppdrag som har tagit så mycket kraft och tid som detta, men nu kommer Vänsterpartiet inte att finnas med i utskottet de kommande fyra åren.

Två nya beredningar kommer att inrättas under socialnämnden, i båda kommer vi att ha med en ledamot som företräder Vänsterpartiet. Uppdraget för ledamöterna i beredningen för drogpolitiska frågor följer säkerligen riktlinjerna i kommunens drogpolitiska handlingsprogram. Att det nu inrättas en särskild beredning ger en antydan om att missbruk av droger är påtagligt i vår kommun.

Däremot är det inte lika klart vilket uppdrag beredningen för integrationsfrågor kommer att få. Vilka frågor – var går avgränsningen? Självfallet vilar ett stort ansvar på socialnämnden, men många aspekter av integrationsproblematiken borde ligga även på andra nämnder och styrelser i kommunen. Jag samlade ett litet referensbibliotek i min iPad – det blev sjutton titlar, med rapporter, utredningar, sammanställningar, förslagslistor.

Jag ser fram emot denna första träff i nya nämnden. Det blir nya utmaningar, det krävs nya tankar och en öppenhet för det som kommer att behöva göras under fyra år framöver. Känns lika pirrigt som när jag första gången kom in i socialnämnden 1982.

Vilse, verkligen ordentligt vilse på riktigt …

Vart fjärde år är dagarna kring jul och nyår lite speciella. Ett val har ägt rum, en mandatperiod har avslutats och en omstart väntas inom kort. Innan de första kallelserna till en ny rond av styrelse- och nämndsmöten dyker upp, brukar det vara en god idé att samla tankarna och att sammanställa underlag.

Vad var det vi ville få gjort, hur prioriterar vi, vad står högst uppe på listan, vad behöver ske närmast?

Det mesta kostar pengar, sällan slipper man tänka på prislappen. Personalförstärkningar, rekryteringar, lokaler, hyror, material – kommunal verksamhet kräver resurser. Och då kommer genast frågan: Hur mycket utrymme hittar vi i budgeten för det kommande året?

Svaret ska ju finnas i mål- och resursplanen. Det brukar det också göra, varje år, normalt även när alla väntar på det första mötet i början av en ny mandatperiod.  Men hur ser det ut i år?

Vänersborgs fullmäktige tar budgetbeslutet redan i juni. Valet i september resulterade i ett skifte från borgerlig minoritetsledning till socialdemokratisk minoritetsledning. Det nya fullmäktige kunde ha förkastat det gamla beslutet, eller åtminstone förändrat inriktningen väsentligt, men så blev det inte, skillnaden var knappt synlig.

Detta besked i mitten av november gjorde mig ordentligt osäkert. Varför blev det inte något av alla de stora målsättningar som socialdemokraternas lokala valprogram hade annonserat?

Nu den andra stora frågan – mål- och resursplanen anger hur resurserna ska fördelas. Men hur mycket finns egentligen att fördela? Det tidiga budgetbeslutet i juni medför såklart en extra osäkerhet, i regel vet våra ekonomer framåt oktober- november så mycket säkrare vad som gäller. Eftersom den absolut största delen av kommunens intäkter kommer från skatteintäkterna och statsbidrag är det av stor betydelse att få veta om regeringen och riksdagen växlar in på ett nytt spår.

Underlaget från SKL [Sveriges Kommuner och Landsting] hjälper att komma rätt. Och visst, när regeringen hade lagt sitt budgetförslag så kom det viktiga cirkuläret som ger handledning. 10 oktober 2014 publicerades Cirkulär 2014:39 med värdefulla sammanfattningar av alla förslag, konkreta anvisningar på vilka punkter den primärkommunala sektorn och landstingen/regionerna kunde räkna med förstärkningar.

Men så kom den 3 december.

Och två dagar senare ett nytt Cirkulär 2014:53 från SKL, som refererade allianspartiernas budgetmotion ”Ett starkare Sverige”.  Som 2014-12-19 följdes upp av Cirkulär 2014;59, som kom samma dag som SKL publicerade ”Ekonomirapporten december 2014”. Någon som inte känner till termen ”brasklapp”?  Sådana fanns det gott om i SKL:s betraktelser.

Så vad läser jag nu i mellandagarna för att få grepp om det jag behöver få klart för mig? Kloka tankar i all ära, men jag är inte så dum att jag lämnar goda förslag som jag inte kan ”finansiera”. Och jag vet inte vad som finns i den kommunala kassan, vilka intäkter som kommer, vilka statsbidrag som vi kan räkna med. Redan i april kan dessutom skatteskalorna förändras i anslutning till vårpropositionen, hur påverkar detta vår kommun?

Det går ju att läsa ett antal ”utskottsbetänkanden”. Men det kräver viss tankeakrobatik, texterna fick ju i all hast  skrivas om i december och tabellverket ställas ”på huvud”. Knasiga formuleringar sida upp och sida ner ”med bifall till motion … och avslag på budgetproposition”. Alla dessa bakvända reservationer och särskilda yttranden av regeringspartiernas utskottsledamöter. Och alla dessa likalydande SD-reservationer med den dubbla och skenheliga argumentationen ”tyvärr vann vår budgetmotion inte gehör, men vi protesterar mot allianspartiernas förslag ….”.

Eftersom jag villigt bekänner att jag körde fast vid läsningen av utskottsbetänkandena, gick jag över till läsning av riksdagens snabbprotokoll. Känns i år som om riksdagsledamöterna under två veckor hade tappat geisten, verkar som pliktövningar dag in och dag ut. Även här SD-anföranden och SD-repliker med samma enformiga innehåll och mönster och ständig återkommande hänvisning till samma punkt – det går att trolla fram ”bästa välfärden på alla områden”, bara vi gör slut med massinvandringen.

Nej, 2015 börjar inte bra för min del. Jag är van med att starta utifrån en plattform som kan beskrivas som ”jag vet vad vi vill, jag vet vad vi har, jag ska vara med om att lämna rätt förslag som också går att genomföra”. Nu är det som ett gungfly. Dels det tråkiga konstaterandet att ett byte från (M) till (S) i Vänersborgs kommunledning kanske stannar vid att ks-ordförande och 1:e vice-ordförande byter plats och kontor, dels den osäkerheten som okunskap om kommunens tillgångar och möjligheter att finansiera förändringar för med sig.

Nåja, jag är nog inte ensam om min upplevelse, tillsammans får vi se om ett nytt år kan bli ett Gott Nytt År.

 

 

I häftigaste laget – men hur ska det går för Kurt?

Fritidspolitikerns almanacka strax innan jul borde inte se ut som den gör. Förra veckan var det fortfarande rätt lugnt, kommunfullmäktiges sammanträde var egentligen den enda större begivenheten. Men nu: tisdag förmiddag socialutskott, tisdag eftermiddag Kunskapsförbundet Väst, onsdag kommunstyrelsen och torsdag socialnämnden.

Hur går det med inläsningen av underlaget och beslutsförslagen?

Socialutskottet – 34 ärenden (faktiskt inte många denna gång!), handlingarna kom på papper med torsdagens post tidigt på morgonen. Allt inläst, inga problem.

Kunskapsförbundet Väst – kom via mail redan den 8 december, åtta hela dagar innan sammanträdet. Dock inte komplett: Det saknas fortfarande ”Budget 2015 – Mål och resursplan”. Det lär komma ett utskick per mail under dagen idag, mindre än 24 timmar innan mötet. Det du!

Kommunstyrelsen – handlingarna med beslutsförslagen ligger sedan torsdag på kommunens hemsida, 22 ärenden med sammanlagt 308 sidor. Inget problem med inläsningen där heller – vitsen är ju att identiska underlag ”i princip” har funnits sedan 5 december som underlag för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Socialnämnden – också här finns handlingarna öppna för oss och allmänheten (med undantag för 4 sekretessbelagda ärenden med 28 sidor) på kommunens hemsida, sedan i torsdags för övriga 15 ärenden med bara 183 sidor. Också avklarat!

Så att det inte blir något missförstånd – så här brukar det inte vara men i december faller halva månaden bort och då råder en undantagssituation.

Samtliga fyra möten är ”sista mötet med det gamla gänget”, mandatperiodens sista sammanträde.

Hur det blir med mitt engagemang kommande period fram till december 2018 återstår att se, men bortsett från socialutskottet gäller ju allt annat en gång till. Jag är tacksam för förtroendet som Vänsterpartiet ger mig och jag vill göra allt för att inte svika någon. I vilket fall som helst vet jag vad jag har tackat ja till, det finns förutsättningar än så länge och jag respekterar kraven som ställs på en ledamot med fyra uppdrag.

Om alla gör det, vet jag inte. Jag är faktiskt nyfiken på Kurt, Kurt Karlsson från Sverigedemokraterna och gruppledare den gångna mandatperioden och än så länge även nu. SD hade två mandat efter 2010. Jag räknade inte men Kurt sade troligen under dessa år uppemot tre dussin gånger att SD inte kan ha en uppfattning i en viss sakfråga eftersom man saknade insyn. Fast handlingarna fanns tillgängliga för vem som helst … Men SD avstod från att yrka eller rösta gång efter annan.

Efter september 2014 har SD sex ledamöter och tar plats i samtliga nämnder och styrelser. Det började inte så bra i kommunfullmäktige, i november röstade SD tvärtemot det man hade anfört i talarstolen. I senaste sammanträdet fick SD-Kurt inte tala färdigt, fullmäktiges ordförande påpekade förgäves att man ska hålla sig till ärendet när man har ordet, sedan blev det helt enkelt för mycket och Kurt fick gå och sätta sig.

Kurt borde ju egentligen veta, vid sidan av fyra års erfarenhet från kommunfullmäktige representerar han också SD i regionfullmäktige i Västra Götaland.

Och nu får alltså SD vara med i alla nämnder hos oss. Hur väl fördelas uppdragen? Tja, jag vet i alla fall att jag hädanefter träffar på Kurt inte bara i kommunfullmäktige, utan även i kommunstyrelsen, i socialnämnden och i Kunskapsförbundet. Och som om det inte räckte, så är Kurt Karlsson också SD-representanten i kultur- och fritidsnämnden.

Det är skillnad det, i Vänsterpartiet brukar vi anse att det första nämnduppdraget ofta är tillräckligt krävande. Det gäller ju att sätta sig in hur det varit, hur det är och hur målsättningen är att det ska bli framöver. Det räcker gott och väl att komma igång i en nämnd, sedan kan man bygga på. Visst kan jag själv bekräfta att rutinen och erfarenhet är till fördel, även om varje sammanträde för med sig nya frågeställningar med nya underlag. Men jag minns väl hur jobbigt det var i början.

Men rubbet alltså till Kurt, hur ska det gå för SD? Vad är nästa ursäkt för att inte delta i omröstningar eller när man upptäcker i efterhand att rösten lades fel? Ska det upprepa sig som vi bevittnar i kommunfullmäktige gång efter annan: Om ärendet inte på något sätt kan vinklas till att gälla frågan ”vi har för många invandrare”, så kan det kvitta?!

Vi får se, jag själv sitter så nära jag kan följa hur det utvecklar sig. Jag lovar återkomma, men jag spar mina riktiga nyårslöften till annat som är viktigare. Förlåt utsvävningen!

Har Vänersborg fått ett nytt Nej-sägar-parti?

Visst har det berättats mycket om Vänsterpartiet i Vänersborg, detta parti som allt som oftast säger ”nej”. Någon gång är det en korrekt beskrivning, så t ex Arenan (2007) eller ett för tidigt beslut för en hamn i Vargön (2014). Men för det mesta beror påståendet på en feltolkning. Vänsterpartiet är ett aktivt parti, det nöjer sig inte med att nicka bifall till kommunledningens förslag. Det blir egna yrkanden, helt avvikande, eller också omarbetade förslag som vi uppfattar som bättre och mera passande. Vi brukar kliva upp i fullmäktiges talarstol eller begär ordet i nämnderna för att lämna fylliga motiveringar kring våra förslag. När det sedan blir omröstning, så ställs förslagen mot varandra och ordningen blir att man röstar ”ja” till kommunledningen eller ”nej” om man vill bifalla Vänsterpartiet. Så visst har vi behövt säga ”nej” ganska ofta.

Nu är det nya tider, valet i september har förändrat bilden i våra församlingar ordentligt. Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet som kallar sig för ”samarbetspartierna” eller något liknande, har 22 av 51 mandat i fullmäktige och kommer att vara i minoritet i samtliga nämnder och i kommunstyrelsen. Därutöver har Sverigedemokraterna intagit sina platser, i fullmäktige har det blivit 6 mandat och man är med i varje nämnd och i kommunstyrelsen.

Vid fullmäktiges sammanträde den 19 november fick sig Sverigedemokraterna en tankeställare. Vänsterpartiets Stefan Kärvling framställde ett säryrkande i budgetomröstningen med syfte att ge barn- och utbildningsnämnden pengarna ”direkt” istället för att gå omvägen via kommunstyrelsen. Stefan förklarade omsorgsfullt med tanke på att det bara var andra mötet för en hel grupp nya förtroendevalda. Det ropades ”votering” och så fick varje ledamot i tur och ordning säga ”ja” eller ”nej”, ”ja” för budgetberedningens förslag, ”nej” för Stefan Kärvlings förslag. Gruppledaren för SD, Kurt Karlsson, signalerade till sina andra fem ledamöter ”tummen upp”, ett ”ja”. Därefter måste det ha blivit kaos för honom: Gunnar Lidell (M) började och Filip Jakobsson (M) avslutade hela raden av ledamöter från M, FP och KD som ropade ”nej”. Hur nu då? ”Borgarna” som röstar ”nej”, alltså ja till vänsterpartisten Kärvling, hur kunde det bli så här? Sex SD-ledamöter röstade ”ja” och bidrog till Socialdemokraternas knappa seger i denna omröstning. [I protokollet står: ”Vid omröstningen lämnades 28 ja-röster och 23 nej-röster. Se bilaga 9. Kommunfullmäktige hade därmed beslutat i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.]

Det gäller att lyssna på debatten, det gäller att förstå debatten. Det kanske inte duger med enkla riktmärken. Förresten, vilket riktmärke gäller för SD? Alltid rösta med den borgerliga gruppen eller alltid rösta tvärtemot Vänsterpartiet.

Det kommer vi kanske att se redan vid nästa tillfälle, den 10 december. En enhällig kommunstyrelse (där SD först efter årsskiftet finns med) föreslår fullmäktige att säga ja till en motion om ”Riktlinjer för bostadsförsörjningsprogrammet”. Här är hela beslutsförslaget som gäller Vänsterpartiets motion:

”Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att påbörja arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning. Kommunfullmäktige noterar att delar av arbetet sker parallellt med arbetet med Översiktsplanen. Kommunfullmäktige ger också kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra en temadag. Med detta anses motionen besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.”

Jag erkänner, det är av helt underordnad betydelse att se efter hur SD röstar, men lite skojigt är det ju i varje fall. Tycker jag, som i åratal fick höra att jag var en kategorisk nej-sägare, och när jag nu ser att Vänsterpartiet gång efter annan får bifall av ledamöter, partier och partigrupper som följer en skön princip: Att läsa, att lyssna, att skaffa sig en uppfattning och sedan rösta på ett förslag som är bra och bidrar till kommunens utveckling. Oberoende av vem som har signerat förslaget …